Tin tức
logistics%20hoa%20chat
Nghị định 33/2024/NĐ-CP có hiệu lực: Đơn vị xuất, nhập khẩu hoá chất Bảng cần lưu ý gì
Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2024, thay thế cho Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoá chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học.