Về chúng tôi

Chính sách thuê kho


CHÍNH SÁCH THUÊ KHO CỦA NGUYEN PHAT LOGISTICS CORPORATION

Ngày ban hành: 27/08/2017

1. Mục Đích và Phạm Vi

Chính sách này nhằm mục đích cung cấp một khuôn khổ rõ ràng cho việc thuê và quản lý kho hàng của Nguyen Phat Logistics Corporation. Điều này bao gồm quy trình lựa chọn nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, bảo trì kho hàng, và đảm bảo an toàn. Chính sách áp dụng cho tất cả các bộ phận và nhân viên của công ty liên quan đến việc thuê và sử dụng kho hàng.

2. Quy Trình Thuê Kho

 • Nhu Cầu và Phân Tích Thị Trường: Ban quản lý dự án sẽ đánh giá nhu cầu kho hàng hàng quý và tiến hành phân tích thị trường để tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp.
 • Lựa Chọn Nhà Cung Cấp: Lựa chọn dựa trên tiêu chí về vị trí, giá cả, dịch vụ, và điều khoản hợp đồng. Mọi lựa chọn phải được Ban Giám Đốc phê duyệt.
 • Đàm Phán và Ký Kết Hợp Đồng: Phòng pháp lý sẽ hỗ trợ đàm phán và soạn thảo hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty.

3. Quản Lý Hợp Đồng

 • Theo Dõi và Đánh Giá: Phòng quản lý tài sản sẽ theo dõi và đánh giá hiệu suất sử dụng kho hàng, báo cáo hàng quý.
 • Gia Hạn hoặc Chấm Dứt Hợp Đồng: Quy trình này phải được bắt đầu ít nhất 90 ngày trước khi hợp đồng hiện tại hết hạn.

4. Bảo Trì và An Toàn Kho Hàng

 • Bảo Trì: Bảo trì định kỳ sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp dưới sự giám sát của bộ phận quản lý tài sản.
 • An Toàn: Tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Các buổi đào tạo về an toàn sẽ được tổ chức hàng năm cho nhân viên.

5. Quản Lý Chi Phí

 • Ngân Sách và Chi Phí: Phòng tài chính sẽ thiết lập và quản lý ngân sách cho việc thuê kho, đảm bảo không vượt quá ngân sách đã định.

6. Kiểm Soát và Đánh Giá

 • Kiểm Soát Chất Lượng: Kiểm tra chất lượng kho hàng định kỳ hàng năm.
 • Đánh Giá Hiệu Suất: Đánh giá hiệu suất và tìm kiếm cơ hội cải thiện thông qua các cuộc họp định kỳ với nhà cung cấp.

7. Sửa Đổi Chính Sách

Chính sách này sẽ được xem xét và cập nhật định kỳ hàng năm hoặc khi có sự thay đổi lớn trong nhu cầu kinh doanh hoặc điều kiện thị trường. Việc giao tiếp rõ ràng và đào tạo đầy đủ cho nhân viên là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả triển khai chính sách.

Chính sách thuê kho

 • 19 Thg2


CHÍNH SÁCH THUÊ KHO CỦA NGUYEN PHAT LOGISTICS CORPORATION

Ngày ban hành: 27/08/2017

1. Mục Đích và Phạm Vi

Chính sách này nhằm mục đích cung cấp một khuôn khổ rõ ràng cho việc thuê và quản lý kho hàng của Nguyen Phat Logistics Corporation. Điều này bao gồm quy trình lựa chọn nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, bảo trì kho hàng, và đảm bảo an toàn. Chính sách áp dụng cho tất cả các bộ phận và nhân viên của công ty liên quan đến việc thuê và sử dụng kho hàng.

2. Quy Trình Thuê Kho

 • Nhu Cầu và Phân Tích Thị Trường: Ban quản lý dự án sẽ đánh giá nhu cầu kho hàng hàng quý và tiến hành phân tích thị trường để tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp.
 • Lựa Chọn Nhà Cung Cấp: Lựa chọn dựa trên tiêu chí về vị trí, giá cả, dịch vụ, và điều khoản hợp đồng. Mọi lựa chọn phải được Ban Giám Đốc phê duyệt.
 • Đàm Phán và Ký Kết Hợp Đồng: Phòng pháp lý sẽ hỗ trợ đàm phán và soạn thảo hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty.

3. Quản Lý Hợp Đồng

 • Theo Dõi và Đánh Giá: Phòng quản lý tài sản sẽ theo dõi và đánh giá hiệu suất sử dụng kho hàng, báo cáo hàng quý.
 • Gia Hạn hoặc Chấm Dứt Hợp Đồng: Quy trình này phải được bắt đầu ít nhất 90 ngày trước khi hợp đồng hiện tại hết hạn.

4. Bảo Trì và An Toàn Kho Hàng

 • Bảo Trì: Bảo trì định kỳ sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp dưới sự giám sát của bộ phận quản lý tài sản.
 • An Toàn: Tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Các buổi đào tạo về an toàn sẽ được tổ chức hàng năm cho nhân viên.

5. Quản Lý Chi Phí

 • Ngân Sách và Chi Phí: Phòng tài chính sẽ thiết lập và quản lý ngân sách cho việc thuê kho, đảm bảo không vượt quá ngân sách đã định.

6. Kiểm Soát và Đánh Giá

 • Kiểm Soát Chất Lượng: Kiểm tra chất lượng kho hàng định kỳ hàng năm.
 • Đánh Giá Hiệu Suất: Đánh giá hiệu suất và tìm kiếm cơ hội cải thiện thông qua các cuộc họp định kỳ với nhà cung cấp.

7. Sửa Đổi Chính Sách

Chính sách này sẽ được xem xét và cập nhật định kỳ hàng năm hoặc khi có sự thay đổi lớn trong nhu cầu kinh doanh hoặc điều kiện thị trường. Việc giao tiếp rõ ràng và đào tạo đầy đủ cho nhân viên là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả triển khai chính sách.